Video Introduction
Organization Structure
Communication
Research
Collection
Publications
Introduction
EngLish>>Outline>>Organization Structure
 

   Curator:   Meng Qingjin

   Secretary of the Party:   Li Jianwen 

   Deputy-Curators:  
 Li Jianwen , Yang Jingcheng ,Yang Xiangkui , Feng Guangping

   The academic committee director :   Li Xiangtao

 

组织结构图